ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေက်ာက္ပန္ေတာင္းၿမိဳ႕ေျမပံုမ်ား

kyaukpadaung township maps.

မႏၱေလးတုိင္း၊ ျမင္းၿခံခရိုင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ အုပ္စုျပ ေျမပံု။

မႏၱေလးတုိင္း၊ ျမင္းၿခံခရိုင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ကြက္ ေျမပံု။ အက်ယ္ အ၀န္း ၂.၇၇ စတုရန္းမုိင္။

Advertisements

December 3, 2010 - Posted by | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: