ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ေရႊနဒီ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕ စိတၱပါလဂူ စာသင္တိုက္ႀကီး၏ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵအဂၢဒၵႏၲလာဘႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိဘမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘိုးဆင္+ ေဒၚေအးစီ၊ ဦးတင္+ေဒၚႀကီးစိန္ တုိ႔ကို အမွဴးထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ၿခံအမွတ္ (၆၁၇-စီ) မာလာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သီဟသုဓမၼမဏိေဇာတစရ ဦးစိုးသိမ္း+ သီရိသုဓမၼသိဂႌေဒၚဆင္ႏု ေရႊနဒီမိသားစု တုိ႔က ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕ရွိ ”ေရႊနဒီ” ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကို စိတၱပါလဂူေက်ာင္း စာသင္တုိက္ဝင္း အတြင္းမွာ ”ေရႊနဒီပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း” ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

”ေရႊနဒီ” ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေကာင္းသည္ ေျမ(၇)ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ကြက္လပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ထားရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ရွိသင့္ေသာ ေက်ာင္းေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာ ထားရွိထားပါသည္။

ယင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကို (၂၇၊ ၅၊ ၂ဝ၁ဝ) ရက္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ”ေရႊနဒီ”ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ စိတၱပါလဂူေက်ာင္း စာသင္တိုက္ႀကီး၏ ေထရ္စဥ္ဝါလိုက္ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္ၿမဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ၾကားသိသမွ်ေသာ လူ၊ ပုဂၢိဳလ္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို႔မွလည္း လုပ္အားဒါန၊ အလွဴေတာ္ ဒါနမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ကုသိုလ္ေတာ္ ယူႏိုင္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏို္င္ေသာ ဌာနမ်ားမွာ –
၁။ ”ေရႊနဒီ”ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဝ၆၁-၅၁၄၅၆၊ ၅၁၄၅၇
၂။ ဦးဆန္းဝင္းေအာင္ ဝ၆၁-၅ဝ၂၇၅ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)
၃။ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး ဝ၆၁-၅ဝ၃၇၂ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)
၄။ ဦးသန္းဝင္း ဝ၆၁-၅၁၅၃ဝ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)
၅။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း(ၿငိမ္း) ဝ၁-၅၅၉၄၇၂ (ရန္ကုန္)
၆။ ဗုိလ္မွဴးစိုးလႈိင္ ဝ၆၇-၄ဝ၈ဝ၈၂ (ေနျပည္ေတာ္)
၇။ ဦးစိုးမင္း ဝ၁-၆၈၂၄၇ဝ၊ ၆၈၂၄၇၁ (ရန္ကုန္)သို႔ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Advertisements

December 3, 2010 - Posted by | ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: