ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ဖိတ္ေခၚျခင္း

အသင္းဝင္မ်ား၊ နယ္သူနယ္သားမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး မဂၤလာပါ –

http://kyaukpadaung.com အင္တာနက္ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖၚျပရန္ ဇာတိ ေျမနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးပို႔ေပးၾကရန္ – ဖိတ္ေခၚပါသည္။

http://kyaukpadaung.com အင္တာနက္ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖၚျပရန္ စာေရးျခင္းအား ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ စာေပဝါသနာရွင္းမ်ားသို႔ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး၊ ဝတၱဳတုိ၊ ဝတၱဳရွည္၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ေရးသား ေပးပုိ႔ေပးၾကရန္ – ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ = admin@kyaukpadaung.com သို႔ အီးေမး ေပးပို႔ျခင္း နွင့္ Contact Us မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အီးေမးမွ တဆင္လည္း ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

http://kyaukpadaung.com ဝဘ္ဆိုဒ္သည္ ဇာတိေျမ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕၏ ကိုယ္ပြား ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။

Advertisements

January 19, 2011 - Posted by | အသင္း၏သတင္း, ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသတင္း |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: