ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၁)

ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း အား ထိုင္း-အီတာလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ရပ္အရ သေဘာ တူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ေရးထိုး သြားရန္ရွိၿပီး ယင္း ဆိပ္ကမ္း ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ အဓိက အ ခ်က္အခ်ာ ဆိပ္ကမ္းဇုန္ တစ္ခုသဖြယ္ စတင္ျပဳ လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ပင္ လယ္ ေရေၾကာင္း စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ စံုစမ္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း အတြက္ ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံမွ်ျဖစ္ကာ ယင္းကဲ့သို႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ရပ္ လာ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းငွားရမ္း အသံုးျပဳခ ရရွိကာ တိုင္းျပည္၀င္ေငြလည္းရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ျခင္းအျပင္ ယင္းဆိပ္ကမ္းတစ္၀ိုက္ရွိ ေဒသခံမ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း School of Logistics and Supply Chain Management မွ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အား စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခား သေဘၤာ အ၀င္အထြက္တင္သာမက ကြန္တိန္နာ ထားရွိႏိုင္ ေသာ သိုေလွာင္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ဆင့္ကဲဆက္လက္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ အဓိကဆိပ္ကမ္း Distribution Center အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထား ရွိျခင္း ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းအခန္း က႑က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုဟာ Export၊ Import တစ္ခုတည္း အားထားရမွာ မဟုတ္သလို ပင္လယ္နဲ႔နီးေနသ၍ ဆိပ္ကမ္းရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အဓိက ရွိေနမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ သေဘၤာႀကီး ေတြကလည္း သူတို႔အတြက္ကုန္က် စရိတ္သက္သာၿပီး အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ မႈနည္းရင္ ဘယ္ဆိပ္ကမ္းမဆို ၀င္ထြက္ၾကမွာပဲ။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကေတာ့ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြကို သြားဖို႔မွာ အခ်က္အခ်ာ ဆိပ္ကမ္းဇုန္ အျပင္ Distribution Center အျဖစ္ ရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္”ဟု လန္ဒန္ရွိ ICS (Institute of Chartered Shipbrokers) ၏တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္School of Logistics and Supply Chain Management မွ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းဇုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိလာမည့္ဆိပ္ကမ္း မ်ားမွာ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား ႏွင့္ သီရိလကၤာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ကိုရီးယား မွ ႏိုင္ငံျခား သေဘၤာမ်ားမွာ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား သို႔ သြားျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ သက္သာေစရန္ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းကို အစားထိုး ေစ်းကြက္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသဖြယ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္လည္း ေစ်းကြက္အခ်က္အခ်ာျဖင့္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳမႈရွိႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူက “ထား၀ယ္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စေရာက္လာၿပီ။ ဆိပ္ကမ္းကိုအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ရလာေအာင္ သူတို႔လုပ္ၾကမွာျဖစ္သလို ဒီဘက္ကဆိပ္ကမ္း ေစ်းကြက္အၿပိဳင္ ျဖစ္လာတဲ့ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကိုလည္း သမား႐ိုးက်လမ္းစဥ္ေတြထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းဟာ ပထ၀ီ ေျမအေနအထားအရ အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာႏုိင္သလို ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ကို လည္းေစ်းကြက္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုထားၿပီး ေဇာက္ခ်လိုက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဆိပ္ကမ္းေတြ အသီးသီးဟာ အခ်က္အခ်ာေတြျဖစ္ လာၾကမွာပါ”ဟု ဆီြဒင္ႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ရသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို ငါးဖမ္းျခင္း၊ တံငါ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳမႈရွိေနေသးၿပီး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ မည္သည့္ေစ်းကြက္ကို အဓိကဦးတည္ ျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသုေတသန စစ္တမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အေရးပါလွေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးသုေတသီတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး၌ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလ၀ါ၊ အလံုႏွင့္ သာေကတဆိပ္ ကမ္းတို႔အား အဓိကအသံုးျပဳရွိေန ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းတြင္ ရထားလမ္း၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ ကားလမ္းမ်ားပါ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

This post copy form  http://www.news-eleven.com.

အီတလီ-ထိုင္း ကုမၸဏီ အင္တာနက္ဆုိဒ္ – http://www.itd.co.th/en/index.php

Advertisements

January 31, 2011 - Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, နယ္စံုသတင္း

1 Comment »

  1. ထားဝယ္ေရနက္

    Comment by ေက်ာ္ရဲေအာင္ | February 4, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: