ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၂)

ဓာတ္ပံု ဘဏ္ေကာက္ပုိစ္ သတင္းဆုိဒ္မွ –

ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအား ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ BOT စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေနရာ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ၿပီး အဓိကဆိပ္ကမ္း ဇုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္မည္ ဆုိပါက ႏိုင္ငံတကာမွ စင္ကာပူ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေန႔စဥ္အ၀င္ အထြက္ရွိေနသည့္ ေစ်းကြက္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအား ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းမွ ေနရာယူသြား ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ICS(Institute of Chartered Shipborkers) ၏ တရား၀င္ကုိယ္စားလွယ္ School of Logistics and Supply Chain Management မွ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အာရွတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရာဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သိရွိရသည္။
တည္ေဆာက္ဆဲ ထား၀ယ္ေရ နက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္ႏိုင္ေစရန္ ေရစူး ၁၆ မွ ၁၇မီတာအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရၿပီး ယင္းမွာစူးအက္တူးေျမာင္းရွိ ေန႔စဥ္၀င္ထြက္ေနသည့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္ႏုိင္သည့္ ေရစူးႏွင့္တူညီမႈ ရွိထားေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္သက္တမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တြင္ ကာလတို၊ ကာလရွည္အတြင္း ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ Shipping Business ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းကာစီမံကိန္းကာလ စတင္စဥ္မွပင္ ၿပီးေျမာက္မည့္အခ်ိန္ထိ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ ဆိပ္ကမ္းဇုန္ တစ္ခုသဖြယ္ ျပဳလုပ္သြားသင့္ေၾကာင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း ပညာရပ္ ေလ့လာထားသူကဆုိပါသည္။

“ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း စတင္ကတည္းက သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳး အျမတ္အတြက္ လုပ္မွာျဖစ္သလို ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ရဖို႔ကို လည္း လုပ္ရမွာပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ စုႏွစ္ႏွစ္စုနီးပါးကတည္းက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိပ္ကမ္းႀကီးအျဖစ္ MITT ရွိခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္အဲဒီထက္ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းကို ေသခ်ာက်နတဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ ဆိပ္ကမ္းဇုန္အျဖစ္ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံ့၀င္ေငြလည္း အမ်ားႀကီးေကာင္းလာႏုိင္မွာပါ”ဟု ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၏ Shipping Management ဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္ စင္ကာပူ၏ဆိပ္ကမ္း အသံုးျပဳမႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ ယင္းႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးျပဳမႈျပဳလုပ္ၿပီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အျခားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း အျပင္ လက္ရွိ စင္ကာပူရွိဆိပ္ကမ္းသည္ သေဘၤာအ၀င္အထြက္ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ဆိပ္ကမ္း အျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
“ပထ၀ီအေနအထားအရ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းဟာ လက္ရွိအသံုးျပဳမႈမ်ားေနတဲ့ စင္ကာပူဆိပ္ကမ္းထက္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြကလာရင္ ပိုၿပီး အခ်က္အခ်ာေနရာက်တယ္။ သေဘၤာ သြားလာရတဲ့ ခရီးအနည္းငယ္ တိုသြားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလာမယ့္ သေဘၤာႀကီးေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈေတြသာ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း ကေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားလာမႈတိုေတာင္းမယ့္ ဆိပ္ကမ္းကိုပဲ အ၀င္အထြက္လုပ္ၾကမွာျဖစ္လို႔ ခိုင္မာတိက်ၿပီး စနစ္က်တဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔သာရွိမယ္ဆို ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းဟာ စင္ကာပူကို မယွဥ္ႏုိင္စရာမရွိပါဘူး”ဟု ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ IMLA ၏အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ႏုိင္ငံ၏ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားသာ အမွန္တကယ္ ရရွိမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာ ရွိလာႏုိင္မည္ကိုလည္း Shipping Business ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ဆိုပါသည္။
“ႏုိင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာေတာ့ တစ္ဘက္မွာေကာင္းက်ဳိးအေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြေပၚလာၿပီး တိုင္းျပည္၀င္ေငြ တိုးတက္လာႏုိင္သလို တစ္ဘက္မွာလည္း လက္ရွိေရလုပ္သားေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ႀကံဳရတာ ရွိမွာပါပဲ”ဟု ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ MITT သည္ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုအတြင္းမွစတင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာရွရွိစင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခု ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရာ၌လည္း စနစ္က်သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္မွာ အဓိကက်ေၾကာင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းပညာရပ္ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

This post copy form  http://www.news-eleven.com.

အီတလီ-ထိုင္း ကုမၸဏီ အင္တာနက္ဆုိဒ္ – http://www.itd.co.th/en/index.php

Advertisements

January 31, 2011 - Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, နယ္စံုသတင္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: