ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၆)

ပထမဦးဆုံး ျမန္မာ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အျဖစ္ ေပၚထြန္းကာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကို ဆြဲတင္ သြားေတာ့ မည္ဟု ယူဆ ရသည့္ ေဒၚလာ ၈ဒသမ ၆ဘီလီယံတန္ ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း သည္ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရး၊ ပထ၀ီ၀င္ စီးပြားေရး (Geopalitics) အရ အေရးပါလွသလို ထိုပထ၀ီ၀င္တန္ဖိုးသည္လည္း ထား၀ယ္ စီမံကိန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လမ္းခင္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ပထ၀ီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးကို အဓိပ္ၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ၾကေသာ္လည္း အဓိကမွာ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဆက္အစပ္ကို ေလ့လာကာ ႏုိင္ငံ့ ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ပထ၀ီ၀င္႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

ပထ၀ီ၀င္ဆိုသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ သဘာ၀သေဘာတရား (Concept of Nature) ႏွင့္ ေနရာသေဘာတရား (Concept of Space) ပင္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ အဆက္ အစပ္၊ ေနရာႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းအဆက္အစပ္ တစ္နည္း ေနရာေဒသ ကိုလုိက္ကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေျပာင္းလဲပုံကို ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရးဆုိသည္မွာလည္း အထက္ပါ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံ ေရးကို လိုက္ကာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလွ်င္ ပထ၀ီႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္ အစပ္ကို ေလ့လာကာ ႏုိင္ငံ့အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးကို ပထ၀ီ၀င္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒသေဘာအရ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ အျပန္အလွန္ မွီခိုကာ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ေနသလို ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရးသည္ လည္း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ပူးတြဲစဥ္းစားမွသာ ရႏုိင္သည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ စစ္အုပ္စုမ်ား ျပိဳလဲျပီး ေဒသအေျခခံ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား မႈိပြင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေပၚေပါက္လာသလုိ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္႐ႈျခင္းဘက္သုိ႔ အေလးကဲလာသည့္ ေရစီးေၾကာင့္ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရးမွသည္ ပထ၀ီ၀င္ စီးပြားေရးသို႔ ကူးေျပာင္းလာသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီ၀င္သေဘာအရ အခ်က္အခ်ာက်   (Geostrategic) ျပီး ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရး စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

၁။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံၾကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္ေနျခင္း။

၂။ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ဆက္စပ္ေန ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိျခင္း။

၃။ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေပါမ်ားကာ ေရသယံဇာတၾကြယ္၀ျခင္း။

၄။ လူေနမထူထပ္သျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစြာ ရွိျခင္း။

၅။ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အာရွ ေဒသၾကီး  သုံးခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း။

၆။ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေပါၾကြယ္၀ျခင္း။

၇။ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ အိႏ္ၵိယ သမုဒၵရာတြင္းကၽြန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္တည္ရွိျပီး ေရစူးနက္ေသာ ေၾကာင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕အေျခခံထား သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္း ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခ်က္အခ်ာဌာန (Regional Logistic hub) အျဖစ္သို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ အဓိကက်သည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕သည္ မိုင္ ၃၀၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္း လမ္းေဖာက္ လုပ္ျပီးသြားလွ်င္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအား ပတ္သြားေနရသည့္ ပင္လယ္ခရီးလမ္းေၾကာင္းအား ခ်ဳံ႕ပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ေတာင္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းက သုံးသပ္ၾကသည္။

ထိုင္းကုန္တင္ သေဘၤာမ်ားသည္ မလက္ကာေရလက္ၾကားအား ပတ္ကာ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ကာလသည္ သုံးပတ္ ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း ကားလမ္းျဖင့္မူ ဘန္ေကာက္-ရန္ကုန္ ခရီးလမ္း မေကာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္လွ်င္ ေလးရက္ခန္႔သာၾကာသည္။ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းသည္ အိႏ္ၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ကို ဆက္သြယ္သြားမည္။ တစ္နည္း ေတာင္အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာ၏ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း သည္ ထိုင္းပို႔ကုန္မ်ားကို ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာအသစ္ျဖစ္လာေပမည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းအခ်ဳိ႕ “အ” သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မွီခိုအားထားရမႈ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံအဖို႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ ေရရွည္ကိုေမွ်ာ္ကာ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္၏ လက္ထက္တြင္ အဓိကဆုံးျဖတ္ ခ်က္ၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚလာခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းသည္ အာရွ အေနာက္ျခမ္းႏွင့္ အာရွအေရွ႔ျခမ္းအၾကား ေျမသားတံတား ထိုးျခင္း Land Bridge ပင္ျဖစ္ျပီး ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နီကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ စူးအက္တူးေျမာင္းကို ေျမသားအျဖစ္ ေျပာင္း ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ရမည့္ပုံသဏၭာန္ပင္ျဖစ္သည္။

စူးအက္တူးေျမာင္း သည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ အီဂ်စ္၏ စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါလွျပီး ထို တူးေျမာင္းေၾကာင့္ ျဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း တည္ေနရာအေနအထား အခ်က္အခ်ာက်မႈ  Geostrategic Location ကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ် ကာ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗဟိုဌာန Logistics Hub အျဖစ္ရပ္တည္ျပီး တတိယကမၻာ့ႏုိင္ငံအဆင့္မွ ပထမကမၻာအဆင့္သို႔ ေဒသတြင္း ပထမဦးဆုံးတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ကၽြန္းႏုိင္ငံငယ္ စင္ကာပူသည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပုံေပၚလာလွ်င္ စင္ကာပူ၏ ေစ်းကြက္အခ်ဳိ႕ကို ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းသုိ႔ လႊဲေပးရဖြယ္ရွိသည့္ အတြက္ အနစ္နာဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည္။

စင္ကာပူသည္ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း ကို တန္ျပန္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မည္မွာ ေသခ်ာေသာ္ လည္း ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း၏ သဘာ၀အရ အားသာခ်က္မ်ားကို မတုံ႔ ျပန္ႏုိင္ဟု ေသခ်ာသြားပါက “မႏုိင္လွ်င္ေပါင္း” “ If you cannot beat them, join them” သေဘာတရားအရ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္သည္။ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို အဓိက ေစာင့္ၾကည့္သြားရဖြယ္ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ သံမဏိအမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သူ Nippon Steel Corporation ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ပမာဏအၾကီးဆုံး ထုတ္လုပ္ သူ PTT တို႔အပါအ၀င္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေစာေစာစီးစီး ျပသခဲ့သည္။

ကမၻာ့စက္႐ုံၾကီးအျဖစ္ ကမၻာတြင္ လိုအပ္ သမွ် ကုန္စည္အမ်ားအျပားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္  တ႐ုတ္၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ျပိဳင္ဘက္စီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏုိင္ငံ ဂ်ပန္မွ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား စိတ္၀င္စားေနျခင္းက ပထ၀ီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပထ၀ီစီးပြားေရး သေဘာတရားႏွစ္ခုလုံးပါ၀င္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသကဲ့သုိ႔ရွိသည္။ တ႐ုတ္၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းျပည္နယ္ မ်ား ပင္လယ္ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရးသည္ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းေၾကာင့္ လမ္းပြင့္သြားဖြယ္ရွိသည္။ ထိုအာရွ အင္အားၾကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ ထား၀ယ္တြင္ အျပိဳင္အဆိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာ ဖြယ္ရွိသည္။

စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ Developer ျဖစ္သူ Italian-Thai ကုမၸဏီ ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ေန ခဲ့ျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အျပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းက ထိုစီမံကိန္းအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ထား၀ယ္၏ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရးတန္ဖိုးကို သေဘာေပါက္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမႈတို႔ကို ျပသေနသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို BOT (Build Operate and Transfer ) တည္ ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ လႊဲေျပာင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကာလမွာ ႏွစ္ ၆၀ ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစကာ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အဆင့္ သုံးဆင့္ ပါ၀င္ကာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔ပါ၀င္သည္။

စက္မႈ ဇုန္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ အၾကီးဆုံး စက္မႈဇုန္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္း စက္မႈဇုန္တြင္ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ သည့္ သံမဏိစက္႐ုံ၊ ဩဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ျမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရိ အၾကား ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတို႔  ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္း၏ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေ၀းေျပးကားလမ္း သည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႔တိုင္ ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ဘန္ေကာက္ ျမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ဆီဆုိဖြန္းျမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းကာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဗန္ေတာင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ကြမ္ႏြန္ျမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ Greater Mekong Subregion Southern Corridor ၾကီးေတာင္ပိုင္း စၾကႍလမ္းမၾကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာရွအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္စီးပြား ေရးစၾက East-West Corridor တြင္ ပဓာနက်ေသာေနရာ ျဖစ္လာေပမည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ အထက္ပါလမ္း ေၾကာင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ရွိေနေသးသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းျမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းအထိ ေဖာက္လုပ္ မည့္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္တို႔ကို ကားလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမ၀တီ၊ ေမာ္လျမိဳင္အပိုင္းကို ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ထား၀ယ္ကားလမ္းရွိျပီးျဖစ္ရာ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုက္႐ုံျဖင့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အေရွ႕ ႏွင့္အေနာက္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မိေပမည္။ ေျမာက္-ေတာင္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ လာအို တို႔ကိုျဖတ္ကာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းကို ဆက္သြယ္ထားသည္။

[B]အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း [/B]

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္ထြန္းလာလွ်င္ ထိုထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းဇုန္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလြတ္လပ္စြာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားပါ ပုံေပၚ လာမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသင္ယူခြင့္ရ ျခင္း၊ နည္းပညာေပါင္းကူးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္လာျခင္း စသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမင္သာေသာ အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ ထိုစီမံကိန္း ကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳး ခံစားရကာ Service Industry ၾကီးထြားလာမည္။

ေခတ္မီပြင့္လင္းထိေရာက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အျခားေနရာမ်ားသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားပါက စီးပြားေရးကို စနစ္တက်မူေဘာင္သြင္းျခင္း (Economic Institutionalization) အရွိန္ပိုျမန္လာမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အားေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို စတင္တြန္းတင္ေပးခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း  ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ ရွန္ဇန္း (Shan zhen Special Economic Zone) ျဖစ္ျပီး ထုိဇုန္၏ ေအာင္ျမင္မႈအရွိန္ကိုယူကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း အျခားေဒသမ်ားတြင္ပါ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဗဟိုဦးစီး စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

[B] ျမင့္တက္လာမည့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ဆက္ဆံေရး[/B]

ျမန္မာ-ထိုင္း ဆက္ဆံေရးသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တည္ျငိမ္ ေကာင္းမြန္ေနခဲ့ရာမွ ဘုံစီးပြားၾကီးမားစြာ ရွိေနသည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ပုံေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆက္ဆံေရး အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယမန္ႏွစ္က ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ပို႔ကုန္အျဖစ္ အေမရိကန္  ေဒၚလာ ၆ဒသမ၉ဘီလီယံဖိုး တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၃၈ဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဒသမ၃ ဘီလီယံဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား သျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ေလးလမ္းသြား ထား၀ယ္-ကန္ခ်နာဘူရိ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျပီးစီးသြားပါက ကနဦး အက်ိဳးခံစားရမႈအျဖစ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆယ္သန္း လက္ခံရရွိေနသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ခရီးသြားလက္ခံႏုိင္ငံ ထိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္မ်ား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ပိုမို၀င္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္။

ကန္ခ်နာဘူရိတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းေပၚရွိ ေကြးျမစ္တံတား (Bridge Over River Kway) သည္ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္မ်ား အဓိကဆြဲေဆာင္ရာေနရာျဖစ္ျပီး အဆိုပါေဒသမွ ခရီးသည္ မ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္။ ပထ၀ီသေဘာတြင္ “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အစပ္” သေဘာ ပါ၀င္ေနရာ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းေပၚလာေသာ ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ ေစသည့္ ဓာတုေဗဒစက္႐ံုမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္အရ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခမ်ား ဆန္းစစ္ (Environmental Assessment လုပ္)ျပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ထုိသို႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကို သတိထား မေဆာင္ရြက္ပါက ေနာင္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ အဆိပ္သင့္ေျမၾကီးအား ထားရစ္သလို ျဖစ္သြားကာ ထား၀ယ္စီမံကိန္း ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစလိမ့္မည္။

[B]လက္ေတြ႔အသုံးခ် ပထ၀ီ၀င္တန္ဖိုး [/B]

ယခုကဲ့သုိ႔ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ မူလကတည္းက ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရး၊ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရး တန္ဖိုးရွိေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရး၊ ပထ၀ီ၀င္ စီးပြားေရး တန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ၀င္စီးပြားေရး၊ ပထ၀ီ၀င္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အသုံးမခ်ရေသးသည့္ တန္ဖိုး (Potential Value) ရွိခဲ့ရာမွ ထား၀ယ္စီမံကိန္းေပၚလာေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ် တန္ဖိုး (Practical Value) ျမင့္မားသြားမည္ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ေခၚ အျပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ေပၚအျပီး အရွိန္ျမင့္သြားဖြယ္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ပုံေဖာ္မႈအား စီးပြားေရးလႈိင္းၾကီးသဖြယ္ သိသာထင္ရွားစြာ ႐ိုက္ခတ္သြားဖြယ္ရွိသည္။ ထိုလႈိင္းကို အခ်ိန္မီ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီးႏုိင္ပါက ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရွ႕တစ္လွမ္း ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

This post copy form http://www.yoyarlay.com.

Advertisements

February 4, 2011 - Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: