ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေနရနက္ဆိပ္ကမ္း (၇)

ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ အရ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၌ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ရန္ မလိုသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ား၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရန္ သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ ေနရာမ်ား တြင္လည္း သတ္မႇတ္ထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထည့္သြင္း ခန္႔ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္လည္း ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သတ္မႇတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

”ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ၊ အခန္း ၁၁၊ ပုဒ္မ ၅၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) အရ ကြၽမ္းက်င္မႈ မလိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရမည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီပုဒ္မရဲ႕ ပုဒ္မခြဲ(က)မႇာ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏုိင္ငံ သား ကြၽမ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏႇစ္မႇ ပထမငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသား အနည္းဆုံံး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တတိယငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ထားရမည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ေနရာမႇာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အလုပ္အကုိင္ရဖုိ႔ ရႇိေနပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏႇင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၅၁၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံသား ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ တုိးတက္လာေစေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း တုိ႔ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါပုဒ္မ ၅၁  ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခားပုဒ္မခြဲမ်ား၌ ကြၽမ္းက်င္မႈ မလုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိသာ ခန္႔ထားရမည္၊ အလုပ္သမား စုေဆာင္းျခင္းကုိ အလုပ္အကုိင္ႏႇင့္ အလုပ္သမား ရႇာေဖြေရး ႐ုံးမႇလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ ရႇာေဖြေရး ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားမႇ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ႏုိင္ငံသား ကြၽမ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ တည္ဆဲ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏႇင့္အညီ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ အလုပ္ရႇင္ႏႇင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ ႏႇစ္ဦးႏႇစ္ဖက္ လက္မႇတ္ေရးထုိး၍ ခန္႔ထားရမည္ဟု ပါ၀င္သည္။

လက္ရႇိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏႇင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏႇင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ ရႇိေနၿပီး အဆိုပါ တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရႇိေနသည့္အေပၚ ”ဒီဥပေဒအရဆိုရင္ လက္ရႇိ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အပိုင္းမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားေတြကိုပဲ ခန္႔ရမယ္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ေနရာေတြမႇာလည္း သတ္မႇတ္ထားတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုင္း ခန္႔ထားရေတာ့မႇာေပါ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ ျဖစ္ေတာ့မႇာေလ”ဟု အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ေလ့လာထားသည့္ လုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးလည္း ရႇင္းျပခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသား ကြၽမ္းက်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္း စတင္သည့္ႏႇစ္မႇ ပထမငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသား အနည္းဆုံံး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တတိယငါးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ထားရမည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

This Post – copy form http://www.new-eleven.com.

Advertisements

February 19, 2011 - Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: