ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

စာအုပ္မ်ိဳးစံုလွဴဒါန္းျခင္း

အေဝးေရာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသင္းမွ ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါန လုပ္ငန္းခြဲ (၁၀၂) ၊ ဆုေတာင္းျပည့္ မဟာေစတီႀကီး၊ ေဂါပက အဖြဲ႕ရံုး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ သုိ႔  သုတ ရသ ဘာသာေရး စသည္ စာအုပ္မ်ိဳးစံု လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စာအုပ္မ်ိဳးစံု စုစုေပါင္း ၁၀၃ အုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အေသးစိပ္ အခ်က္လက္မ်ားအား မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ နိုင္ပါသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း ဝဘ္ဆုိဒ္သည္ ဟုိစ္တင္း ျပသနာ ေၾကာင့္ ဖြင့္မရ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယာယီအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ – အေဝးေရာက္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း။

March 19, 2011 - Posted by | အသင္း၏သတင္း |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: