ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ABOUT US

ဖြဲ႕စည္းမႈ ။
၁။ အေဝးေရာက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာရွိ ဇာတိေျမမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသူ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသား မ်ားျဖင့္ အေျခခံဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။

၂။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဒါ့ကြန္း အင္တာနက္ဆုိဒ္သည္ ဇာတိေျမကုိ ခ်စ္ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူ တည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

၃။ အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အလွဴရွင္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ေငြစာရင္း ရွင္းတန္း မ်ား ကုိ ပံုမွန္တင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၄။ နယ္သူ နယ္သား မ်ားအတြက္ အသိပညာ မ်က္စိဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဇာတိေျမမွ အေ၀းေရာက္ေန သူမ်ားအတြက္ အလြမ္းေျပ ဇာတိေျမ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယုိမ်ား မွ်ေ၀မည္။

၅။ ဇာတိေျမ သတင္း၊ ကမၻာ့သတင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ေဆာင္းပါး မ်ား၊ က်န္းမာေရး ပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာ၊ အက္ေဆး စသည္ ပါ၀င္ ေရးသား ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္လက္ အျပည့္ အစံုအား  admin@kyaukpadaung.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေပးပို႕ ရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၁။ ရရွိေသာအလွဴေငြေပၚမူတည္၍ လစဥ္(သို႕) ၂ လတစ္ၾကိမ္ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အလိုအပ္ဆံုးေနရာ မ်ားသို႕ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူမွဳ႕ေရးအသင္းမ်ားမွ သတင္း ရရွိသည့္ လွဴဒါန္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာမ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားမွ မဲေပးဆံုးျဖတ္၍ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (မည္သူမဆို အမွန္တစ္ကယ္ လွဴဒါန္းရန္လိုအပ္ေနေသာ ေနရာကို သတင္းရရွိပါက အသင္းရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအာ သတင္းေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္)

၃။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရွိ လူမွဳ႕ကူညီေရးအသင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း လိုအပ္လွ်င္ အသင္း၀င္မ်ားအားလံုး မဲေပးဆႏၵျဖင့္ လွဴဒါန္းသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အလွဴဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ၊ အလွဴဓါတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ အလွဴႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္ လွဴဒါန္းေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ကို အလွဴရွင္မ်ားနာမည္ႏွင့္ ရရွိသည့္ အလွဴေငြ မ်ား အား အသင္း၏ Web Site တြင္အေသးစိပ္ေဖၚျပ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေငြစာရင္းအ၀င္အထြက္ အရွဳပ္အရွင္းမရွိေစရန္ Internet Banking မွတဆင့္ ေငြလႊဲသူ၏နာမည္ေဖၚျပ၍ အသင္း၏ Bank Account သို႕ အလွဴေငြမ်ား ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ Internet Banking မရွိသူမ်ား Internet Banking ေလွ်ာက္လိုလွ်င္ အသင္း Web Page ရွိ Contact Us တြင္ရွိေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ဆက္သြယ္၍ Account ဖြင့္နည္းေမးျမန္း အကူညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။

၇။ Bank မွ ေငြလႊဲရန္ အခက္အခဲရွိ၍ ေငြသားျဖင့္ လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ အသင္း Web Page ရွိ Contact Us တြင္ရွိေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ဆက္သြယ္၍ လွဴဒါန္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိအလွဴေငြ လက္ခံသူသည္ ၄င္း၏ Internet Banking မွလွဴဒါန္းသူ၏အမည္ျဖင့္ အသင္း၏ Bank Account သို႕ လွဴဒါန္းေငြကို လႊဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္

အေဝးေရာက္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

Advertisements

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: