ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသင္း

ထားဝယ္ ေနရနက္ဆိပ္ကမ္း (၇)

ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ အရ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၌ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ရန္ မလိုသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ား၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရန္ သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ ေနရာမ်ား တြင္လည္း သတ္မႇတ္ထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထည့္သြင္း ခန္႔ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္လည္း ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သတ္မႇတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Continue reading

February 19, 2011 Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း | Leave a comment

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (၆)

မၾကာခင္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အတည္ျပဳ လိုက္ေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္စင္ကာပူႏုိင္ငံ မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Mr. Alongkorn Ponlaboot က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္မႈအား Italian-Thai Development ကုမၸဏီမွ ရရွိထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္မူ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒအား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Continue reading

February 19, 2011 Posted by | ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း | Leave a comment